Ładowanie strony
verif

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • Czym jest Giełda Wierzytelności VERIF.PL?

  Giełda Wierzytelności VERIF.PL to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające przedsiębiorcom wystawienie na sprzedaż nieuregulowanych wierzytelności.

  Na giełdzie wierzytelności można zamieścić ogłoszenia o zamiarze sprzedaży bezspornych i wymagalnych wierzytelności, które powstały w czasie prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności statutowej firm.

  Giełda Wierzytelności VERIF.PL jest ogólnodostępna. Znajdują się na niej:
  - podstawowe informacje o zobowiązaniu wystawionym na Giełdzie, które widzą wszyscy użytkownicy Internetu bez żadnych ograniczeń
  - ogłoszenia o sprzedaży, które są indeksowane przez Google.pl oraz inne wyszukiwarki internetowe,
  - informacje szczegółowe na temat wierzytelności oraz narzędzie umożliwiające składanie ofert, które jest dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie.

  Publikacji ogłoszeń na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL mogą dokonywać przedsiębiorcy posiadający umowę o współpracy z serwisem VERIF.PL.

 • Czym zajmuje się rejestr dłużników ERIF?

  Rejestr dłużników ERIF jest biurem informacji gospodarczej i działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530), pod nadzorem ministra właściwego ds. gospodarki.

  Rejestr dłużników ERIF zajmuje się pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegającym na przyjmowaniu, przechowywaniu i ujawnianiu informacji gospodarczych. Mogą to być zarówno informacje negatywne o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, jak i informacje pozytywne, dotyczące terminowego regulowania płatności.

 • Co to jest Raport jednolity?

  Raport Jednolity to zbiór informacji negatywnych i pozytywnych na temat przedsiębiorcy zebrany w jednym miejscu ze wszystkich biur informacji gospodarczych w Polsce.

 • Jak mogę otrzymać Raport jednolity?

  Wystarczy, że złożysz jedno zapytanie w VERIF, i oznaczysz wybrane BIG-i, z których chcesz otrzymać informacje. Następnie my – w Twoim imieniu – odpytamy inne biura informacji gospodarczej. Po otrzymaniu od nich informacji przygotujemy dla Ciebie czytelny raport, który będzie zawierał wszystkie zebrane od tych BIG-ów informacje gospodarcze. Wszystkie informacje otrzymasz w ciągu kilku sekund do max 2 dni roboczych od złożenia zapytania.

 • Jakie kroki należy podjąć, aby odzyskać pieniądze za niespłacone należności?

  Skutecznym, prostym i tanim rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzi oferowanych przez VERIF.PL:

  KROK 1. Pieczętuj swoje dokumenty
  Na swoich dokumentach płatniczych zamieszczaj pieczęć prewencyjną rejestru dłużników ERIF lub Giełdy Wierzytelności VERIF.PL, informującą o konsekwencjach uchylania się od terminowego regulowania należności wobec Twojej firmy.

  KROK 2. Wyślij wezwanie do zapłaty
  Użyj specjalnego, zgodnego z ustawą, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o możliwości umieszczenia danych dłużnika i informacji o jego zadłużeniu w rejestrze dłużników ERIF lub publikacji ogłoszenie na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL. Dostarcz wezwanie osobiście, wyślij mailem lub listem poleconym. Wzór takiego wezwania znajdziesz w sekcji Wzory wezwań. .

  KROK 3. Umieść dane dłużnika w rejestrze dłużników ERIF / opublikuj ogłoszenie o sprzedaży na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL
  Jeżeli dłużnik nadal uporczywie uchyla się od zapłaty, udostępnij jego dane wraz z informacją o zadłużeniu w rejestrze dłużników ERIF oraz opublikuj ogłoszenie o sprzedaży na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL.

  Dopisywanie informacji gospodarczych do rejestru dłużników ERIF oraz publikowanie ogłoszeń na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL wymaga pisemnej umowy o współpracy, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530).

  KROK 4. Zawiadomienie dłużnika
  VERIF.PL poinformuje dłużnika o umieszczeniu jego danych w rejestrze dłużników ERIF lub na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL. Pismo to, nadane przez VERIF.PL, pełni rolę mobilizującą do spłaty długu. Wysyłka listem zwykłym daje większą szansę na to, iż przesyłka zostanie odebrana, otwarta i przeczytana, a jednocześnie spełni swoje zadanie, skłaniając dłużnika do uregulowania zaległych zobowiązań.

 • Jak uzyskać dostęp do bazy rejestru dłużników ERIF?

  Dla prowadzących działalność gospodarczą lub reprezentujących firmę, korporację, instytucję czy jednostkę samorządową rekomendowane jest podpisanie umowy określającej warunki współpracy. Jest ona konieczna, aby móc w pełni korzystać z biura informacji gospodarczej. Wynika to z zapisów z Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530). Potrzebujesz więcej informacji – skontaktuj się z nami.

 • Jakiej wartości musi być dług, aby go dopisać?

  Wartość długu, jaki może być dopisany do rejestru dłużników ERIF jest określony w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530): dla dłużnika niebędącego konsumentem jest to min. 500 zł. Wartość długu, jaki może być opublikowany na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL: dla dłużnika niebędącego konsumentem jest to min. 1 zł.

 • Wezwanie do zapłaty - kiedy i w jaki sposób należy je doręczyć dłużnikowi?

  Od momentu zamieszczenia wpisu ujawnione przez Ciebie dane dłużnika i jego zadłużenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Systemu ERIF. Dzięki temu każdy, kto w rejestrze dłużników zapyta o Twojego dłużnika otrzyma raport zawierający negatywne informacje na jego temat.

  Ważne!

  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za kompletność, prawdziwość oraz aktualność przekazywanych Informacji Gospodarczych, jak również za spełnienie ustawowych warunków przekazania informacji. Przekazanie nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji gospodarczych podlega odpowiedzialności karnej z art. 48 ust. 1 Ustawy.

  W przypadku wygaśnięcia umowy z rejestrem dłużników ERIF z jakiejkolwiek przyczyny przekazane do bazy ERIF informacje gospodarcze dotyczące Twoich dłużników zostaną usunięte.

  Ponieważ dla systemu wymiany informacji gospodarczej niezwykle ważne jest, aby dane udostępniane przez biura informacji gospodarczej były rzetelne i aktualne, ustawodawca nałożył na wierzycieli przekazujących dane dłużników oraz na BIGi obowiązek aktualizowania danych.

  Przekazane do rejestru dłużników ERIF dane masz obowiązek aktualizować, czyli przekazywać informacje o zmianie do rejestru dłużników ERIF niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia pozyskania tych informacji. Zaniedbanie obowiązku terminowej aktualizacji podlega odpowiedzialności karnej z art. 47 Ustawy. Rejestr dłużników ERIF ma natomiast obowiązek dokonać aktualizacji danych w swojej bazie najpóźniej 7 dni od otrzymania zlecenia aktualizacji. W rzeczywistości aktualizacja po stronie bazy rejestru dłużników ERIF odbywa się natychmiast po przekazaniu przez Ciebie zlecenia aktualizacji.

  Co to oznacza w praktyce?

  Oznacza to, iż w przypadku: całkowitego albo częściowego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia; powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe lub powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura - masz obowiązek zlecić aktualizację danych w rejestrze dłużników ERIF.

 • Jak działa Centrum Obsługi Klienta?

  Centrum Obsługi Klienta jest dostępne zarówno telefonicznie, jak i mailowo w godzinach pracy od 8 do 16 w dni robocze. Opiekun posiada kompletną wiedzę, aby odpowiedzieć na każde pytanie Klienta w zakresie współpracy z rejestrem dłużników ERIF oraz w zakresie obsługi i korzystania z Giełdy Wierzytelności. Specyfika działania biura informacji gospodarczej oraz Giełdy Wierzytelności VERIF.PL pozwala nam doradzać oraz nakierować na podjęcie odpowiednich dla danej sytuacji działań. Dodatkowo udostępniamy naszym Klientom komplet materiałów edukacyjnych, który krok po kroku prezentuje zasady działania wszystkich narzędzi oraz ich zastosowanie. Opiekunowie nie mogą jednak wykonywać żadnych czynności, wychodzących poza zakres ich obowiązków (np. dokonać sprawdzenia lub dopisania informacji gospodarczej za Klienta).

 • Dlaczego dane mojej firmy można publikować i sprzedawać?

  Dane prezentowane przez serwis Verif.pl to dane dotyczące przedsiębiorców, a więc podmiotów prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą. Podmiot nabywa status przedsiębiorcy z chwilą złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz z art. 8 ust. 1 ustawy o krajowym rejestrze sądowym dane i informacje udostępniane przez Centralną Ewidencję Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym są jawne. Przetwarzanie danych osobowych dłużników następuje w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

  Giełda Wierzytelności VERIF.PL nie jest miejscem, w którym  dochodzi do zawarcia umów sprzedaży wierzytelności ani jakichkolwiek innych umów pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Informacje zawarte w ogłoszeniach o sprzedaży wierzytelności nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. W razie wątpliwości skutki prawne zamieszczenia tych informacji reguluje ustawa Kodeks cywilny.

  Udostępnienie za pośrednictwem Giełdy Wierzytelności VERIF.PL informacji identyfikujących Wierzytelność, w tym danych osobowych Klienta (Wierzyciela) i Dłużnika, następuje w celu umożliwienia sprzedaży wierzytelności. Podstawę prawną udostępnienia tych informacji w tym celu stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego.

 • Ukrycie długu na giełdzie wierzytelności na wniosek dłużnika

  Wystawiony dług został ukryty przez administratora w trybie reklamacyjnym na wniosek dłużnika. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji skontaktuj się z centrum obsługi klienta VERIF.PL.

 • Jak usunąć powiadomienia o monitorowanej firmie?

  W celu wyłączenia powiadomień mailowych o zmianach na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL należy zalogować się na konto użytkownika w serwisie VERIF.PL, przejść do zakładki „MONITOROWANE FIRMY” i z widocznej tam listy usunąć jedną lub więcej firm, na temat których nie chcemy otrzymywać komunikatów.

 • Dlaczego dane mojej firmy można publikować?

  Dane prezentowane przez serwis Verif.pl to dane dotyczące przedsiębiorców, a więc podmiotów prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą. Podmiot nabywa status przedsiębiorcy z chwilą złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz z art. 8 ust. 1 ustawy o krajowym rejestrze sądowym dane i informacje udostępniane przez Centralną Ewidencję Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym są jawne.

 • Historia powiadomień dłużnika

  W panelu klienta w dziale „ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI” w sekcji „NIEUREGULOWANE WIERZYTELNOSCI” znajduje się kolumna o nazwie „Historia powiadomień dłużnika”. W tym miejscu znajdują się informacje jakie czynności zostały wykonane przez Giełdę Wierzytelności VERIF.PL w celu poinformowania Dłużnika o wystawieniu ogłoszenia sprzedaży jego wierzytelności na giełdzie. Wyróżniamy dwa rodzaje powiadomień:
  Został wysłany list informacyjny do dłużnika - wzory listów powiadamiających znajdują się na stronie "wzory wezwań".
  Został wysłany SMS - Treść wiadomości tekstowej: „Informujemy, że Państwa firma została dopisana do Giełdy Wierzytelności VERIF.PL. Sprawdź na www.verif.pl/gielda”