Ładowanie strony
verif

Informacje prawne

Plan połączenia spółek 

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

24 maja 2024 r.
 
OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK CRIF SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie i ERIF BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie


W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 34, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – KRS pod numerem 0000185908, NIP: 5251556766, REGON: 01228776500000 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą ERIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-476) przy ul. Lublańskiej 34, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – KRS pod numerem 0000245020, NIP:  8942846238, REGON: 02016657000000 („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 24 maja 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:

1.Plan Połączenia;
2.projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej CRIF Spółka z o.o. w sprawie połączenia przez przejęcie: załącznik nr 1;
3.projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej ERIF BUSINESS SOLUTIONS Spółka z o.o. w sprawie połączenia przez przejęcie: załącznik nr 2;
4.ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.04.2024 r.: załącznik nr 3;
5.oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej ERIF BUSINESS SOLUTIONS Spółka z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2024 r.: załącznik nr 4;
6.oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej CRIF Spółka z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2024 r.: załącznik nr 5;

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Plan połączenia spółek