Ładowanie strony
verif
Wyszukaj kontrahenta w naszej bazie danych

X Należy wpisać min. 3 znaki aby rozpocząć wyszukiwanie.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. przyjmuje, przechowuje oraz ujawniania informacje gospodarcze o dłużnikach, a także o podmiotach, które terminowo regulują zobowiązania.

Informacje gospodarcze mogą przekazywać do rejestru dłużników ERIF przedsiębiorcy, klienci instytucjonalni, konsumenci i inne podmioty, które zawarły z nim odpowiednią umowę. Zamieszczenie informacji negatywnych w biurze informacji gospodarczej utrudnia lub uniemożliwia dłużnikom korzystanie z różnych usług, w tym kredytów bankowych, pożyczek, zakupów na raty, czy możliwości zawarcia umów abonamentowych z różnymi usługodawcami. Działalność biur informacji gospodarczych w Polsce regulują przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.).

Nadzór nad działalnością biur sprawuje Ministerstwo Gospodarki i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W ERIF BIG S.A. znajdują się dane o zobowiązaniach pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki. Z usług rejestru korzystają m.in:
 • Banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe i faktoringowe oraz ubezpieczyciele
 • Zakłady komunalne
 • Firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne,
 • Przedstawiciele multimediów,
 • Firmy użyteczności publicznej,
 • Wspólnoty mieszkaniowe,
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne i zależne
 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
 • Konsumenci

Źródło: ERIF BIG S.A.
Dane z weryfikacji przeprowadzonej przez niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

Dostęp do danych rejestru dłużników ERIF jest bezpłatny i bez ograniczeń ilościowych dla klientów posiadających umowę współpracy z VERIF.PL.


Serwis VERIF.PL dzięki połączeniu najskuteczniejszych narzędzi wspierających procesy windykacyjne oferuje swoim klientom skonsolidowaną usługę. Polega ona na kompleksowej weryfikacji wiarygodności płatniczej danego kontrahenta poprzez sprawdzenie, czy został on zgłoszony do biura informacji gospodarczej, jakim jest ERIF BIG S.A., a także czy jego ewentualne zaległe zobowiązania zostały wystawione na sprzedaż na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL.

Usługi VERIF.PL związane z ERIF BIG S.A.:
 • Bezpłatne sprawdzanie i dopisywanie informacji o nierzetelnych płatnikach do rejestru dłużników ERIF,
 • Bezpłatna aktualizacja danych na temat dłużnika, którego dopiszesz do rejestru dłużników ERIF,
 • Wystawianie pozytywnych wpisów płatnikom regulującym swoje zobowiązania zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności i możliwość promowania rzetelnych kontrahentów,
 • Zawiadamianie dłużnika listownie, telefonicznie i pocztą elektroniczną o wpisaniu go do rejestru dłużników ERIF,
 • Udostępnianie wzorów pism: wezwań do zapłaty z klauzulą o ewentualnym dopisaniu dłużnika do rejestru dłużników ERIF i monitów wysyłanych kontrahentom,
 • Udostępnianie specjalnie spersonalizowanych pieczęci prewencyjnych w formie elektronicznej lub w formie automatu stemplarskiego, mających ostrzec o konsekwencjach wynikających z zalegania z płatnościami i zmobilizować klientów do dokonywania terminowych płatności.
Klienci posiadający umowę o współpracy z serwisem VERIF.PL mogą bezpłatnie dopisywać do biura informacji gospodarczej ERIF dowolną liczbę swoich dłużników lub sumiennych płatników.

Sprawdź naszą ofertę i cennik

Dowiedz się więcej o procesie windykacji dłużników

Jak to działa
 • Podaj dane dłużnika lub wskaż z listy monitorowanych firm.
 • Podaj dane wierzytelności.
 • Dodaj wpis do rejestru dłużników ERIF.
 • VERIF.PL - powiadomi dłużnika listownie, mailowo lub telefoniczne!
 

Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Sprawdź ofertę

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. we współpracy z KPMG Audyt sp. z ograniczoną odp...

Po raz kolejny publikujemy dane dotyczące wielkości i struktury bazy Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A...


Wszystkie aktualności