Ładowanie strony
verif

Dłużnik zapłaci wierzycielowi koszty odzyskania należności

Długi w sektorze MŚP często nie są odzyskiwane ze względu na koszty, jakie muszą ponieść wierzyciele w celu odzyskania należności. Tendencja ta może się zmienić w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.  Dzięki niej wierzyciele będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów za prowadzone działania windykacyjne od swoich dłużników.

Dłużnik zapłaci wierzycielowi koszty odzyskania należności.

Celem nowej ustawy jest zapobieganie powstawaniu zatorów płatniczych i zwalczanie opóźnień w regulowaniu płatności z tytułu dokonanych transakcji handlowych - również w sytuacji, gdy stronami są przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Zgodnie z nową ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dłużnik jest zobowiązany zwrócić wierzycielowi koszty wydatków, jakie ten musiał  ponieść na odzyskanie długu. Ustawa dokładnie określa, że od momentu nabycia uprawnienia do odsetek , bez konieczności wysyłania dłużnikowi wezwania do zapłaty - wierzyciel może domagać się zapłaty  równowartości 40 EUR przeliczonych na złote tytułem rekompensaty za koszty działań związane z odzyskiwaniem należności od dłużnika.

W przypadku, gdyby wydatki na odzyskanie długu przekroczyły 40 EUR, wierzycielowi przysługuje prawo roszczenia ich zwrotu – w tym m.in. kosztów postępowania sądowego pomniejszonych o kwotę  tzw. stałej rekompensaty. Warto wspomnieć, że wierzyciel nadal ma prawo dochodzenia od dłużnika zapłaty odsetek za opóźnienie w uregulowaniu płatności.

Nowa ustawa wprowadziła również „maksymalny dopuszczalny termin” zapłaty, który we wcześniejszej ustawie nie był ustalony.
Oznacza to, że strony umowy co do zasady nie mogą ustalić terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni liczonych od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi.  Jeśli przedsiębiorca nie otrzyma płatności w terminie do 30 dni, a termin płatności był dłuższy niż 30 dni, to od 31 dnia do 60 dnia od wykonania usługi lub dostarczenia towaru kontrahentowi, może naliczyć mu odsetki ustawowe w wysokości 13 proc .

Natomiast jeśli kontrahent nie ureguluje płatności w terminie 60 dni, wówczas wierzyciel może naliczać mu od 61 dnia odsetki w wysokości  11 proc. - jak za zwłokę od zaległości podatkowych. Przepisy znowelizowanej usługi zakładają również, że – jeśli między stronami została zawarta umowa, która zakłada możliwość zbadania zgodności towaru lub usługi z umową – kontrahent będzie mógł dokonać tego w ciągu 30 dni liczonych od dnia otrzymania towaru lub realizacji usługi.