Ładowanie strony
verif

Dane osobowe


Drogi Kliencie,

w naszej działalności chronimy prywatność osób, których dane przetwarzamy, w szczególności Twoje dane osobowe. Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie twoich danych, poniżej znajdziesz informacje o tym w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. Zapoznaj się z nimi, a jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Dane osobowePocząwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO.

W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 RODO, jaką jesteśmy zobligowani zgodnie z RODO przekazać Tobie podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych - w przypadku, w którym sam je nam przekażesz - znajdziesz poniżej:

O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację np. imię i nazwisko, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: NIP, Regon, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Business Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-476) przy ul. Lublańskiej 34.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw:

Inspektor Ochrony Danych: 
Adres mailowy: dpo@verif.pl
Adres korespondencyjny: ERIF Business Solutions Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • świadczenia usług zgodnie z umową – w przypadku akceptacji Regulaminu świadczonych przez Administratora usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy , której jesteś stroną , lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
 • obsługi Twoich reklamacji i próśb, które do nas kierujesz (art. 6 ust. 1 lit c i lit f RODO);
 • badania jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty związanej z Twoimi preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:

 • okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta;
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych);
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłeś np. w celu marketingu produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
 • okresu przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym działalność Administratora, takim jak operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie a także naszym konsultantom lub audytorom.
Twoje dane mogą być udostępniane również innym podmiotom, ilekroć obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności udostępniania danych uprawnionym organom władzy publicznej, a także adwokatom i radcom prawnym.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • otrzymania informacji dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię;
 • przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie;
 • sprostowania Twoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne;
 • usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO.

 

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres kontakt@verif.pl
 • telefonicznie dzwoniąc na numer 22 594 25 00
 • pocztą tradycyjną na adres ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIESNiniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analitycs


Polityka cookies